Jan Korolec: Państwo Narzędziem Narodu

Jan Korolec: Państwo Narzędziem Narodu

Jeśli chcemy urobić sobie pogląd, jaki powinien być ustrój polityczny, to trzeba przede wszystkim znać fundament, na którym ustrój taki ma być zbudowany. Dla nas będzie tym fundamentem zwierzchnictwo narodu polskiego, tzn. zbudowanie takiego ustroju politycznego, w którym naród polski znalazłby pełną możność urzeczywistnienia swoich własnych dążeń. Musiałby to być ustrój polityczny, który by z państwa czynił możliwie najdoskonalsze i możliwie najsprawniejsze narzędzie narodu.

Oczywiście nie ma na świecie tak doskonałego narodu, żeby mógł obejść się bez stosowania przymusu do poszczególnych ludzi. Organizacją, mającą w ręku ten przymus jest państwo. Musi więc ono być tak zorganizowane, by w całej pełni służyć interesom narodu.

Pierwszym wnioskiem, płynącym z tej zasady jest konieczność usunięcia obcych od wpływu na państwo. Jeśli państwo ma naprawdę służyć interesom narodu, to obcy, a zwłaszcza, tak wrogo usposobieni jak żydzi, nie mogą wywierać wpływu na jego funkcjonowanie. Pierwszym krokiem na tej drodze będzie pozbawienie obcych, a przede wszystkim żydów, praw politycznych i możności wywierania wpływu na politykę państwa.

Pozbawienie praw politycznych tych mieszkańców, którzy stanowią wrogi i obcy element, będzie dopiero wtedy możliwe, gdy przekreślimy fałszywy pogląd o rzekomej równości wszystkich „obywateli“, o jakichś przyrodzonych rzekomo prawach, które posiadać ma każdy mieszkaniec kraju, niezależnie od przynależności i ustosunkowania się do narodu. Zasady demokracji żydowsko-masońskiej jak i tzw. ideologia „państwowa“, które przeszkadzały, aby państwo polskie stało się państwem narodowym, zbankrutowały już ostatecznie.

Aby nadać państwu polskiemu charakter państwa narodowego trzeba również zniszczyć wpływ obcych kapitałów na życie polityczne Polski. W tym celu trzeba wydać szereg nowych przepisów prawnych. Same przepisy jednak i tu nie wystarczą. Cel ten osiągniemy dopiero przez radykalną przebudowę ustroju gospodarczego. Tylko w ten sposób zdołamy pozbawić siły politycznej obce, przeważnie żydowskie kapitały.

A wreszcie musimy zniszczyć obce agentury, które wciąż brużdżą w życiu politycznym Polski. Loże masońskie, jaczejki komunistyczne i inne obce agentury, działające w różnych sferach, społecznych, hulają po Polsce. Rozpalonym żelazem wypalimy wszystkie bez wyjątku „obce agentury“. Ale poza mniej lub więcej świadomymi agentami obcymi, są agenci nieświadomi, gorący, a bezkrytyczni wyznawcy obcych „mądrości“. Wyznawcy żydowskiego liberalizmu, wierzący ślepo w wolność gospodarczą i w polityczną równość — to niedobitki, schodzące już do grobu. Ale w młodzieńczą siłę wyposażeni są jeszcze wyznawcy żydowsko-rosyjskiego komunizmu lub ślepi zwolennicy niemieckiego rasistowskiego totalizmu. Dopóki tych nieświadomych swej szkodliwej roli politycznej agentów obcych nie nawróci się na polską wiarę polityczną, lub nie odsunie od wpływów politycznych, państwo polskie nie stanie się państwem narodowym.

Pozbawienie żydów praw politycznych, zniszczenie wpływów politycznych obcych kapitalistów przez radykalną przebudowę ustroju gospodarczego, wypalenie rozpalonym żelazem świadomych agentów obcych, nawrócenie na polską wiarę polityczną wyznawców obcych wzorów politycznych — oto droga do państwa narodowego.

Jan Korolec

Ustrój Polityczny Narodu, 1938

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *